1. چاپ کتابچه چکیده مقالات دومین همایش ملی جایگاه و نقش مادر
چاپ کتابچه چکیده مقالات دومین همایش ملی جایگاه و نقش مادر
2. ثبت همایش مادر در پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC)
ثبت همایش مادر در پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC)
3. اطلاع رسانی دومین همایش ملی جایگاه و نقش مادر در سایت کنفرانس یاب
اطلاع رسانی دومین همایش ملی جایگاه و نقش مادر در سایت کنفرانس یاب
4. اطلاع رسانی دومین همایش ملی جایگاه و نقش مادر در سایت ایران کنفرانس
اطلاع رسانی دومین همایش ملی جایگاه و نقش مادر در سایت ایران کنفرانس
5. نمایه مقالات همایش در پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
مقالات همایش در این پایگاه نمایه می شود