ثبت همایش مادر در پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC)
1396-11-10
ثبت همایش مادر در پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC)

 

http://conf.isc.gov.ir/mother96  صفحه مربوط به همایش مادر در پایگاه استنادی جهان اسلام 

 

 

 

http://mcl.isc.gov.ir/confirmedConferences.aspx?p=4 

کد اختصاصی همایش: ۱۲۳۰۲-۹۶۱۸۰