بدینوسیله به اطلاع کلیه نویسندگان عزیزی که مقاله آنها به صورت پوستر و شفاهی از سوی کمیته علمی دومین همایش ملی جایگاه و نقش مادر مورد پذیرش قرار گرفته است می رساند که نظر به چاپ مقالات در کتاب الکترونیک همایش، نویسندگان باید پس از انجام اصلاحات مورد نظر داوران، مقاله خود را بر اساس فرمت ارائه شده که از طریق وب سایت همایش قابل دسترسی است، تنظیم نموده و حداکثر تا تاریخ یکشنبه 13/12/1396 در پنل کاربری خود با عنوان مقاله نهایی برای چاپ، بارگذاری نمایند.

بدیهی است کمیته علمی همایش در خصوص چاپ مقالاتی که خارج از دستورالعمل تنظیم شده همایش و همچنین زمان مقرر برای ارسال مقالات باشند، تعهدی ندارد.

 

دستورالعمل تهیه مقالات برای کتاب الکترونیک همایش