محورهای همایش :

  مراقبت و سلامت

  تربیت و خانواده

  اقتصاد و اشتغال

  فرهنگ و جامعه

  نظام حقوقی