کمیته علمی
آقای دکتر غلامعلی افروز
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: afrooz [at] ut.ac.ir
آقای دکتر به پژوه
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: behpajooh [at] ut.ac.ir
آقای دکتر محمد جوادی پور
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: javadipour [at] ut.ac.ir
خانم دکتر منصوره حاج حسینی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: hajhoseeeini [at] ut.ac.ir
خانم دکتر الهه حجازی
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: a [at] ut.ac.ir
خانم دکتر افضل السادات حسینی
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: afhoseini [at] ut.ac.ir
آقای دکتر محمد خدایاری فرد
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: khodayar [at] ut.ac.ir
آقای دکتر محمد دادرس
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: dadras [at] ut.ac.ir
خانم دکتر مرضیه دهقانی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: aa [at] ut.ac.ir
خانم دکتر مرضیه عالی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: m.aali [at] ut.ac.ir
خانم دکتر طیبه فردوسی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: aaa [at] ut.ac.ir
خانم دکتر صداقت
عضو کمیته علمی
استادیار جهاد دانشگاهی
پست الکترونیکی: aaaa [at] ut.ac.ir
آقای دکتر محمدعلی گودرزی
عضو کمیته علمی
استادیار جهاد دانشگاهی
پست الکترونیکی: aaaaa [at] ut.ac.ir
خانم دکتر زهره خسروی
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه الزهرا
پست الکترونیکی: zohreh.khosravi [at] gmail.com
خانم دکتر مهرانگیز شعاع کاظمی
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه الزهرا
پست الکترونیکی: aaaaaaa [at] ut.ac.ir
خانم دکتر خدیجه سفیری
عضو کمیته علمی
استاد (مدیر مطالعاتی، اجتماعی) دانشگاه الزهرا
پست الکترونیکی: m_safiri [at] yahoo.com
خانم دکتر سوسن باستانی
عضو کمیته علمی
استاد (مدیر مطالعاتی، اجتماعی) دانشگاه الزهرا
پست الکترونیکی: bastani_susan [at] yahoo.com
خانم دکتر شهلا اعزازی
عضو کمیته علمی
استاد (مدیر مطالعاتی، اجتماعی) دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: aaaaaaaa [at] ut.ac.ir
خانم دکتر فهیمه ملک زاده
عضو کمیته علمی
استادیار (حقوقی) گروه فقه و حقوق دانشگاه آزاد تهران شمال
پست الکترونیکی: malek900 [at] gmail.com
خانم دکتر لیلا فلاحتی
عضو کمیته علمی
استادیار پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری - مطالعات زنان
پست الکترونیکی: lfalahati [at] gmail.com
خانم دکتر الهام شریعتی
عضو کمیته علمی
گروه مطالعات زنان دانشگاه الزهرا
پست الکترونیکی: hariatielham4 [at] gmail.com
خانم دکتر ظهره وند
عضو کمیته علمی
استادیار مشاور علمی امور زنان شکرت نفت
پست الکترونیکی: aaaaaaaaa [at] ut.ac.ir
خانم دکتر موسوی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه شاهد
پست الکترونیکی: mousavi [at] shahed.ac.ir
خانم دکتر احمدی
عضو کمیته علمی
استادیار مرکز بهداشت زنان
پست الکترونیکی: aaaaaaaaaa [at] ut.ac.ir
آقای دکتر حبیب هادیان فرد
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه شیراز
پست الکترونیکی: aaaaaaaaaaa [at] ut.ac.ir
آقای دکتر فرهاد خرمایی
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه شیراز
پست الکترونیکی: aaaaaaaaaaaa [at] ut.ac.ir
آقای دکتر بابک شمشیری
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه شیراز
پست الکترونیکی: bshamshiri [at] com.com