اهداف همایش

1.آگاهی بخشی در جامعه در رابطه با مقام و نقش کلیدی مادر

2.تبیین نقش مادران در ساختن جامعه ای سالم

3.بازآفرینی مفهوم مادری

4.زمینه سازی برای فراهم آمدن آموزش های لازم برای قبول مسئولیت مادری