محورهای همایش جایگاه و نقش مادر:

  1- مادر، مراقبت و سلامت

       مادر و مراقبت از خود

       مادر و سلامت روان

       مادر و سلامت جسم

       مادر، حمایت و مراقبت از کودک (کودکان با نیازهای ویژه)

       مادر، بارداری و فرزندآوری

       مادر و آسیب های روانی

       آموزش و توانمندسازی مادر

 2-  مادر، تربیت و خانواده

       آموزش و توانمندسازی دختران قبل از ازدواج

       آموزش، توانمندسازی و کیفیت زندگی مادر

       مادر و تربیت فرزند در دوران مختلف زندگی (کودکی، نوجوانی و ...)

       آموزش زوجها در تربیت فرزند

       مادر و چالش های خانواده (مشاجرت، طلاق و ...)

       مادر، وظایف پدر و فرزندان در خانواده

       بازنمایی تصویر مادر در نظام های تربیتی و برنامه درسی

3- مادر، فرهنگ و جامعه

       مفهوم مادر در تاریخ، ادبیات، فرهنگ، فلسفه و دین

       سیمای مادر در ادبیات، فلسفه، دین و فرهنگ (نقش ها و کلیشه های جنسیتی)

       تصویر مادر در رسانه، فیلم و سینما

       مادر و آسیب های اجتماعی (فقر، اعتیاد و ... )

       سلامت اجتماعی و معنوی مادر و حمایت از آن

       مادر و چالش های عصر جدید (فناوری اطلاعات، فضای مجاز ی و ...)

4- مادر، نظام حقوقی

       مادر و حقوق خانواده (حضانت ... )

       امنیت و حمایت قانونی از مادر (مادران سرپرست خانواده، شاغل، محصل و...)

       حقوق و وظایف مادر و عدالت اجتماعی

       مادر و خلأهای قانونی و حقوقی

       مادر در نظام های حقوقی ایران و جهان

        مادر و آموزش حقوق

5- مادر، اقتصاد و اشتغال

       مادر، اشتغال و مشارکت اجتماعی

       مادر، تحصیل و نقش های شغلی

       مادر و اقتصاد خانواده

       مادر، صنعت و انگیزه های شغلی

       

و سایر موضوعات مرتبط با جایگاه و نقش مادر